Целите за устойчиво развитие в училище и извън него

Глобалното образование на местно ниво

На 2 и 3 май 2020 г. се проведе семинарът за учители „Целите за устойчиво развитие в училище и извън него“, пореден етап от проекта на Дружеството за ООН в България „Целите за устойчиво развитие – сила за младежко действие“, осъществяван с подкрепата на Bridge 47 и Европейския съюз. В него участваха учители от 22 училища, които се грижат за изпълнението на Целите по Програма 2030 по свой начин. Акцент в срещата бе да се започне активна осъзната целенасочена работа по Целите за устойчиво развитие.

На семинара педагозите бяха насочени как да разпознават Целите за устойчиво развитие на ООН и техните подцели, да посочват примери за изпълнението им в България, да разполагат с набор от добри практики за изпълнение на ЦУР в училищния живот и да посочват конкретни инструменти за интегриране на Целите в училищния живот и учебното съдържание. 

В първия ден, се наблегна на глобалното образование на местно ниво и резултатите от инструмента, разработен от представители на ДООНБ, чиито отговори бяха, както на ръководството но училищата и педагогическия съвет, така и на ученици. Инструментът е пряко свързан с Първия доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България. Темата е разработена от екип обучители към Дружеството за ООН в България, така че политиките за Целите за устойчиво развитие от най-високо равнище да бъдат разпознаваеми и в училище.

Във втория ден се обсъдиха конкретните инициативи като се обвързаха с Целите, така че учителите да могат да оценят своите активности на по-високо ниво и да могат да сравнят собствените си действия спрямо останалите участници в проекта. Така, Дружеството за ООН в България успя да разпространи между учителите добри практики за изпълнение по Целите за устойчиво развитие, но освен това да създаде среда, в която всеки един от тях да успее да съпостави и самооцени работата на училището си до момента.

Сред инициативите, които представиха учителите са „Млади омбудсмани“ в ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора, форматът „Да танцуваме заедно“, част от седмицата на учителя и ученика в ПГ „Ген. Владимир Заимов“, Сопот, отбелязване на международни дни, Симулативен съдебен процес, Настолна игра „2030“, разработена от Училище по туризъм „Д-р Васил Берон“ и партньори в град Велико Търново, „Зелена класна“ от СУ „Бачо Киро“, Павликени и др. интересни инициативи, които и учениците гордо подкрепиха в симулацията „Политически форум на високо равнище за Целите за устойчиво развитие“ предишната седмица.

Предстои да се изработи наръчник с добри практики за целенасоченост на всички училища в България по пътя за реализацията на Целите за устойчиво развитие на училищно ниво.

Училищата, които досега нямаха досег с Дружеството за ООН в България получиха възможността да се включат в Клубната мрежа на Дружеството.

Проектът „Целите за устойчиво развитие – силата за младежко действие“ развива капацитета на учениците и учителите да наблюдават и оценяват прилагането на Целите за устойчиво развитие в училищния им живот по отношение на образователните дейности и управленските практики. По този начин да могат да идентифицират последиците от ЦУР в ежедневните си практики, да установят връзки между показатели и действия и да се стремят да включат по-ефективно ЦУР.