[:bg]Етнонационализмът оставя милиони без гражданство[:]

0
1131
Снимка: Pixabay

[:bg]Идеологиите, според които принадлежността към дадена националност зависи от етническата група или произхода, са причина на милиони хора да бъде отказано гражданство, заключи  специалният докладчик на ООН по расизма, фокусиран върху етнонационализма Тендай Акиуме в първия си доклад до Комисията на ООН по правата на човека. В доклада си г-жа Акиуме подчертава наличието на множество хора без гражданство в световен мащаб, които често са от малцинствата и стават жертви на дискриминация. В резултат, те биват определяни като „чужди“, макар да са живели в дадената държава в продължение на десетилетия или предците им да са я обитавали с векове.

Някои страни продължават да налагат т. нар. патриархални закони, които не позволяват дете или съпруг от чужд произход да придобие гражданство благодарение на майката, респективно съпругата. В някои случаи жените дори са лишени от националност, когато се омъжат за чужденец, и не могат да я възвърнат, ако бракът бъде прекратен. Това е пример за полова дискриминация, често пъти разгръщана от държавите, за да запазят непокътнати представите си за национална, етническа и расова „чистота“.

Според г-жа Акиуме предразсъдъците, вкоренени в етнонационализма, стоят зад расовата дискриминация, както що се отнася до придобиването на гражданство, така и до имиграционните закони. Докладчикът припомня, че в миналото европейските колониални сили са използвали идеологията като оръжие, с което да възпрепятстват местното население да придобие гражданство, а евреите и ромите са били дискриминирани на същите основания през ХIХ и ХХ век.

„Днес мигрантите са мишена на политическата реторика на омразата и нетолерантността, отново често под предлог за етническа чистота и религиозно, културно или езиково съхранение“, каза Акиуме.

Ислямофобският или антисемитският етнонационализъм нарушава правата на мюсюлманите и евреите, независимо от гражданството им. Специалният докладчик даде пример със случващото се с мюсюлманите от малцинството Рохинга в Мианмар, много от които са били лишени от гражданство след прокарване на националистки закон през 1982 г., който дискриминира на базата на етническа принадлежност. Вълните на насилие и дискриминация доведоха до бягството на десетки рохинги до съседен Бангладеш. Повече от 700 000 души са пристигнали само през последната година в резултат на жестоки военни действия, започнали в края на август.

Към доклада има и допълнителните препоръки, с които специалният докладчик настоява държавите да приемат конкретни мерки. Сред тях са:

  • законовите гаранции срещу расовата дискриминация да се прилагат за всички лица под юрисдикцията на дадена държава, включително и за лица, които не са нейни граждани;
  • приемане на незабавни мерки за борба с предразсъдъците, отрицателното стереотипизиране и стигматизиране и насърчаване на толерантност и разбирателство;
  • обръщане на специално внимание на регистрирането и осигуряването на достъп до документация за лица, живеещи в отдалечени райони; деца, родени извън болничните заведения; лица, принадлежащи към малцинства и маргинализирани групи, включително цигански, ромски общности, местни народи, бежанци, търсещите убежище, вътрешно разселените лица и мигрантите, чиято ситуация е специфична;
  • премахване на административните и финансови бариери, особено когато представляват пречка за получаване на документация;
  • осигуряване на безплатна правна помощ на лица, които нямат документация или се нуждаят от помощ да определят или придобият гражданство;
  • регистриране всички деца, родени на територията на държавата, и издаване на удостоверения за раждане непосредствено след това, без никаква дискриминация и независимо от правния статут на детето, на родителите или способността им да представят документи за регистрация на пребиваване.

Материала изготви: Лилиана Софкова

Източници: UNOHCHR[:]