Започна иновативният проект „Целите за устойчиво развитие – силата за младежко действие“

0
1328

Живеем във време, известно като времето на най-голямото младежко население в света. Смятани за най-голямото съкровище в нашия свят и разглеждани като чист потенциал, младите хора постепенно се превръщат в основен сектор за инвестиции.

В Дружеството за ООН в България силно вярваме, че младите хора трябва да бъдат изцяло и активно включени в съвместното създаване на собствено настояще и бъдеще, като предлагат иновативни решения, стимулират социалния прогрес и вдъхновяват политическите промени. Сега, повече от всякога, е подходящият момент за изграждане на ценности и навици, важни за бъдещето.

Ето защо помислихме за начините да направим Целите за устойчиво развитие разбираеми и да ги приближим до младите хора. Открихме отговора в една от най-добрите практики на нашата организация за разработване на глобален начин на мислене и нагласи – Моделът ООН и превръщането му в инструмент за развиване на по-дълбоко разбиране и чувствителност към допринасянето за устойчивото развитие на нашия свят. Всъщност, учениците, които прилагат Целите и учителите, които активно ги включват в своя образователен подход и управленски практики, породиха този проект.

Проектът има за цел да развие у учениците и учителите умения за наблюдение и оценка на прилагането на ЦУР в образователното съдържание и управленските практики и по този начин да допринесе за събирането на добри практики за това, както и да предложи нови, които да бъдат популяризирани в още повече училища.

На този етап експерт от организацията вече разработи инструмент за отчитане, чрез който училищата ще могат да се самооценяват до каква степен прилагат Целите за устойчиво развитие в училищния живот. Учителите и учениците заедно ще събират информацията чрез инструмента за самооценка. Докладите ще вземат предвид образователното съдържание и процесите на управление, за да проучат до каква степен те включват принципите на ЦУР и Програма 2030 (т.е. рециклиране в училище, равенство между половете, намаляване на неравенствата и т.н.) Това ще възпроизведе процеса на Доброволните национални прегледи, който измерва напредъка на страните, свързани с постигането на ЦУР.

Всички училища, участващи в проекта, ще изберат един учител и един ученик, които ще вземат участие в тридневна среща в София – симулация на Среща на върха за Целите за устойчиво развитие за учениците и паралелен семинар за учителите.

Учениците ще докладват събраната информация от името на своето училище по време на симулация на Срещата на върха за Целите, като дублират процеса, в който страните отчитат своя напредък в изпълнението им по време на срещата на върха на ООН. В резултат на Срещата на върха за Целите за устойчиво развитие учениците ще излязат и с резултат от срещата – резолюция с нови идеи как да интегрират Целите в училищния живот и ролята на учениците в процеса. Идеите ще бъдат използвани за по-нататъшно развитие и завършване на добрите практики, които вече са събрани и докладвани от училищата, за да бъдат пуснати в окончателната публикация и по-късно разпространени.

В същото време учителите ще бъдат включени в семинар за обучение за нови и полезни инструменти, обмен на най-добри практики как да се включат принципите на Целите за устойчиво развитие в училищния живот. Този обмен на практики ще вдъхнови нови действия в местните реалности на участниците.

Срещата на върха на Целите, организирана както за ученици, така и за учители, ще играе ролята на платформа за обмен на най-добри практики и пространство за овластяване на учениците да въвеждат повече инициативи, ръководени от младите хора, насочени към ЦУР в своите училища, както и за учителите да ги включат в своите учебни програми и управленски практики.

Всички идентифицирани добри практики в училищните доклади и по-нататък обсъдените идеи за прилагане на ЦУР в училищния живот ще бъдат събрани в окончателна публикация, която ще бъде отпечатана и използвана за разпространение онлайн и офлайн сред училищата и организациите, които могат да бъдат заинтересовани от прилагането на практиките.

Проектът „Целите за устойчиво развитие – силата за младежко действие“ развива капацитета на учениците и учителите да наблюдават и оценяват прилагането на Целите за устойчиво развитие в училищния им живот по отношение на образователните дейности и управленските практики. По този начин те ще могат да идентифицират последиците от ЦУР в ежедневните си практики, да установят връзки между показатели и действия и да се стремят да включат по-ефективно ЦУР.

Методологията на проекта създава пространство за участниците да се учат чрез преживяване, да споделят добри практики и да оценяват нивото на прилагане на ЦУР в училищната си среда.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.