Младите хора имат ключова роля за изпълнението на Целите за устойчиво развитие

0
975

rsz_sdgs-globalgoalsforsustainabledevelopment-05

Инвестицията в младежта не е само инвестиция в бъдещето, но и фундамент за успешното прилагане на целите за устойчиво развитие от Програма 2030, съобщава новият доклад на ООН.

Това е първият доклад, съсредоточен върху младежта и целите за устойчиво развитие в Азия и Тихия океан, а неговият фокус е: Младежта в сърцето на устойчивото развитие в Азия и Тихоокеания. Докладът е разработен от Азиатско-тихоокеанската икономическа и социална комисия, която е под шапката на ООН.

Населението на Азия и Тихоокеания наброява над 700 милиона млади хора, иначе казано, азиатско-тихоокеанският регион е дом за 60% от населението на възраст 15-24 г. Имайки предвид тези данни регионът трябва засилено да се стреми към ангажиране, мотивиране и овластяване на младите хора, за да е възможно успешното, мирното и сигурното бъдеще за всички тях. Докладът показва, че младите хора се срещат с диспропорционални пречки в хода на постигането на целите за устойчиво развитие. Например, бременността в юношеска възраст поставя младите жени в рискова ситуация. В някои страни може да се очаква, че само едно от всички бременни момичета на възраст 15-19 посещава предродилни консултации. Отделно, 21,6 на сто от заетите млади хора в  Южна Азия печелят по-малко от 1,25 долара дневно – това е недооценяване на труда на младите. Към тази статистика, прибавете и факта, че около 1,7 милиарда души в региона, сред които значителна част са млади хора, нямат достъп до чиста вода и канализация.

В региона се наблюдава и рязко разделение между половете. Една от целите на Програма 2030 е свързана с борбата с неравенството между половете, и по-точно е насочена към овластяването на жените и момичетата, така че те да могат да изпълняват равни с мъжете обществени, политически, икономически и социални роли. Жените и момичетата често са подложени психическо и физическо насилие от страна на мъжете, което нерядко води до инвалидност или дори смърт. Освен това, младите момичета са жертви на брутални действия като насилствени бракове и генитално осакатяване, които снемат техните естествени човешки права. Изпълнението на Програмата цели изкореняване на тези проблеми и подобряване качеството на живот за младите хора в азиатско-тихоокеанския регион.

Психическото здраве в този регион не е било детайлно проучвано, въпреки че то играе ключова роля за нормалния начин на живот. Според проучвания, сериозните психични проблеми започват да се развиват още в детска или юношеска възраст, въпреки че тяхното откриване и диагностициране може да закъснее с години. Младите хора в региона рядко имат шанса да се докоснат до професионалист, който да им помогне с психичните проблеми и да предотврати тяхното бъдещо развитие. А психичните проблеми далеч не са за подценяване, тъй като те нерядко са причина за самоубийствени действия. Статистиката показва, че в азиатско-тихоокеанския регион на 100 000 хора се падат средно 19,3% посегнали на живота си. В Южна Азия цифрите са още по-тревожни, 28,1%  от младите мъже и 25,1% от младите жени предприемат самоубийство. Тези проблеми трябва да бъдат разрешени незабавно, за да се утвърди благоустройство в региона и да се подобри качеството на живот.

Благодарение на участието в Програма 2030 и процесите, задвижвани от нея, азиатско-тихоокеанският регион може да успее в борбата с проблеми като глад и нееффективно и некачествено здравеопазване, образование и заетост. Програмата се стреми и към осигуряване на политическа ангажираност за младите хора, за да се чувстват значими и достойни сред обществото. Докладът има за цел да засили солидарността и съпричастността от страна на правителствата, гражданското общество, частния сектор, академичните среди и други заинтересовани страни, за да се засили и утвърди позицията на младите хора в региона и да се подготвят реакциите за бъдещите демографски последици: повишаване институционалния капацитет и доброто управление; насърчаване социалния диалог и политическия ангажимент; подкрепа на доказателствената основа за по-ефективно разработване на политики.