17 факта за 17-те Цели за устойчиво развитие

0
429

През 2015 г. Общото събрание на ООН официално обяви Целите за устойчиво развитие. Над 150 световни лидери, представляващи 193 държави, се ангажираха да работят за постигането им чрез своите политики.

Целите за устойчиво развитие (ЦУР) бяха приети от ООН като призив към световното общество за ангажиране с пет важни области: хора, планета, просперитет, мир и партньорство. ЦУР са резултат от Срещата за Земята „Рио+20“ през 2012 г., на която беше поискано създаването на отворена работна група, която да разработи проект на програма за устойчиво развитие за 2015 г. и следващите години.

В историческата програма са заложени 17 цели, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г.

Накратко, 17-те ЦУР са:

© Национален статистически институт

ЦУР се основават на повече от десетилетие работа на участващите страни. По същество те са продължение на осемте Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР), които започнаха през 2000 г. и приключиха през 2015 г. ЦХР спомогнаха за спасяването на повече от един милиард души от крайна бедност, за постигането на напредък в борбата с глада, дадоха възможност на повече момичета да посещават училище и допринесоха за опазването на планетата.

 

 

 

 

 

 

 

 

© UNA News Bulgaria

ООН вложи постигнатото и наученото от ЦХР, за да създаде ЦУР. Макар ЦХР да бяха насочени към справяне с бедността, глада и неравенството, те не бяха ориентирани към първопричините за тези проблеми. ЦУР продължават динамиката, породена от ЦХР, а тези първоизточници са взети предвид като пречки пред развитието, на които трябва да се даде приоритет.

В настоящата публикация Ви представяме 17 интересни факта относно 17-те ЦУР:

 1. ЦУР са по-обхватни от своите предшественици. ЦХР бяха насочени предимно към развиващите се страни, докато ЦУР се отнасят до всички страни – както до развитите, така и до развиващите се.
 2. За разлика от ЦХР, ЦУР съдържат и икономически цели наред със социалните и екологичните цели.
 3. ЦУР се разработват в продължение години интензивни обществени допитвания и ангажиране на световното гражданско общество. Те са резултат от най-мащабната консултация в историята на ООН.
 4. Всяка от 17-те ЦУР е допълнително разделена на конкретни подцели – общо 169 на брой.
 5. ЦУР са интегрирани и неделими – напредъкът по една цел често зависи от напредъка по други цели.
 6. ЦУР не са правно обвързващи. Въпреки това от правителствата се очаква да поемат отговорност и да създадат национални рамки за постигане на 17-те цели.
 7. ООН не финансира ЦУР. Очакванията са, че отделните държави ще разчитат на собствените си публични бюджети, подкрепени от дарителско финансиране и международна помощ за развитие, когато е необходимо.
 8. Ключов елемент на ЦУР е силният акцент върху методите за изпълнение – по-специално чрез мобилизиране на финансови ресурси, изграждане на капацитет и технологии. Особено значение се отдава на ролята на партньорствата.
 9. Всяка цел има поне една подцел, в която конкретно участват младите хора. Това подчертава решаващата роля на младежта за устойчивото развитие.
 10. ЦУР разчитат в голяма степен на статистически данни за измерване на напредъка. Всяка от 169-те подцели има между 1 и 3 показателя, които се използват за измерване на напредъка в постигането на целите.
 11. Показателите за ЦУР често се разделят на „нива“ в зависимост от степента на развитие и наличието на данни на глобално равнище.
 12. ЦУР трябва да бъдат постигнати до 2030 г., но сроковете за изпълнение на всяка от 169-те цели са различни.
 13. Годишният Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие е централната платформа за преглед на напредъка по ЦУР на световно ниво.
 14. Въпреки глобалната си насоченост, ЦУР са предназначени да бъдат адаптирани към националните условия. Това позволява на страните да определят свои собствени цели, съобразени с техните специфични нужди и обстоятелства.
 15. Европейският съюз е изцяло ангажиран с успешното изпълнение на ЦУР.
 16. Финландия е страната с най-висок индекс на ЦУР (86.8), следвана от Швеция (86.0) и Дания (85.7).
 17. България се нарежда на 44-то място по изпълнение на ЦУР с индекс 74.6.

В средата на изпълнението на Програмата за устойчиво развитие реалността е, че светът не успява да постигне повечето от целите до 2030 г. Въпреки че в някои области се наблюдава прогрес, все още има тревожен дял от целите, които напредват твърде бавно или се влошават.

От приблизително 140 цели, които могат да бъдат оценени, половината от тях показват умерени или сериозни отклонения от желаната траектория. Освен това при повече от 30% от тези цели не е отбелязан никакъв напредък или има регресия под базовия показател за 2015 г. Тази оценка подчертава спешната необходимост от засилени усилия, за да се гарантира, че ЦУР ще запазят курса си и ще напреднат към устойчиво бъдеще за всички.

© The Sustainable Development Goals Report 2023

Ето защо е от ключово значение да насърчаваме напредъка по изпълнението на ЦУР на национално, регионално и глобално равнище. По думите на Генералния секретар Антонио Гутериш:

„Инвестирането в Целите за устойчиво развитие е едновременно разумно и осъществимо: то е печелившо за целия свят.“

За постигане на Целите остават само…

В следващите публикации ще Ви запознаем с Цел 16 и ще разгледаме нейната подцел относно борбата с корупцията.

Автори: Каролина Величкова и Денис Василев

Свалете нашия флаер!

Проект „Младежка инициатива 16х16“ се финансира от Столична община по Програма „София – град на младите и активните“.

Източници