Краят на глада и ролята на жените

0
1052

E_SDG_Icons-02

Жените приготвят до 90% от храната в домакинствата по света, и въпреки това, когато времената са трудни, именно жените и момичетата са тези, до които храната стига по-трудно. Домакинствата, които се оглавяват от жени нямат достатъчно прехрана, защото трудът на жените се окачествява като по-нискоквалифициран в сравнение с този на мъжете. Жените печелят значително по-малко средства и това е голяма пречка за справяне с кризисните ситуации, в които количеството на храна е оскъдно.

Една от целите на ООН за устойчиво развитие е фокусирана върху предотвратяването на глада. Пряко обвързано с прехраната е селското стопанство, тъй като от него се черпи основният брой хранителни ресурси. До този отрасъл обаче, жените имат ограничен достъп, а ето и точни данни: Едва 5% от всички фермери в 97 страни са жени; само 10% от производството в селското стопанство, лова и риболова идва от жените. Средно 43 на сто от работната сила в селското стопанство се представлява от жени, а в някои части на Азия и Африка, достига и до 50%. Но все пак, качеството на храната, която достига до жените не може да се приравни с качеството, с което се ползват мъжете. Двата пола нямат равен достъп до земя и други ресурси и целите на ООН за устойчиво развитие се стремят да изкоренят този проблем, изграден от стереотипи и предразсъдъци.

Като става дума за достъп до храна, не се има предвид само количеството, но и качеството. В по-бедните домакинства е по-малко вероятно жените да се доберат до необходимите хранителни вещества, включително и тези, които са им жизнено необходими при бременност и кърмене. Неравенството между половете оказва влияние върху достъпа до качествена храна, което има непосредствена връзка с нуждата от ефективно здравеопазване. Прекратяването на глада означава, че всички жени могат да консумират достатъчно храна с полезни и жизнено необходими хранителни вещества. На помощ се притичат всички жени, които работят в областта на селското стопанство и допринасят за глобалната продоволствена сигурност. Те могат гордо да заявят, че са активни в програмата на ООН за устойчиво развитие.

Организацията „ООН жени“ цели спирането на глада в мащабен план като подкрепят женската роля в подобряването на хранителната индустрия. ООН организира обучения за жени-фермери и ги стимулира в достъпа до технологии и информация, за да помогне на жените и момичетата да постигнат значително по-висока селскостопанска продуктивност. „ООН жени“ също повишава задълбочеността на познанията на жените от селскостопанските региони. Те им обясняват фундаментални подробности като кои са лицата, взимащи решения в законовите промени, които позволяват по-справедливото разпределение на важни активи като земя и пари. “ ООН жени“ също предлага свободен достъп до сайт под формата на онлайн блог www.empower.org , където жените могат да споделят практически знания около производството и технологията в хранителната индустрия.

Източник: UN Women

Изготвил: Мария Ивайлова