[:bg]Младите хора в центъра на Целите за устойчиво развитие[:]

0
1693

[:bg]SDGs-GlobalGoalsForSustainableDevelopment-05 (1)

Как Целите за устойчиво развитие могат да бъдат постигнати с участието на младите хора, споделя новоизбрания заместник-председател на Европейски младежки форум, Карина Аутенгрубер, в своя блог. Ето какво пише тя:

През септември 2015 година бяха приети Целите за устойчивото развитие (SDGs). Те  са изградени по модела на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), но се различават от тях, тъй като новоприетите цели са универсални и не се ограничават единствено до глобалния Юг.  Програмата за устойчиво развитие  до 2030 година се състои от 17 цели, 169 задачи и около 300 показателя.

Младежките организации и младите хора са основните участници,  които трябва да припомнят на  правителствата и другите заинтересовани страни, да предприемат действия за изпълнение на ангажиментите, които са поели през септември миналата година. Но ние сме също така тези, които предоставят уникални идеи и доказваме лидерството си за ускоряване на изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Изпълнението означава стратегии

Програмата за устойчиво развитие е сложна. С цел да се гарантират конкретни действия, които да доведат до положителни резултати, е необходимо планиране. Петнадесет години изглеждат като дълго време, но е факт, че ни остават само четиринадесет, а  ние все още сме далеч от постигане на желаните резултати. Количествени стратегии, с поглед в бъдещето, са ключов фактор за постигането на плана. Тази стратегия трябва да отговори на въпроса как моята страна, организацията ми или дори аз  мога да допринеса? На практика това означава, че политики, програми и инвестиции трябва да бъдат определени за  постигане на всяка цел. Младежките организации и младите хора трябва да бъдат включени като основни заинтересовани страни.

Като млади хора можем да поемем водеща роля в задаване на дневен ред в рамките на Целите за устойчиво развитие. Чрез обмен на най-успешните практики и разработване на насоки можем да гарантираме, че знанието се генерира, мобилизира и разпространява. Един структуриран процес ще ни даде възможност да планираме бъдещето си и да събираме доказателства, за да осигурим непрекъснат принос към политическия цикъл. Но за да стане това, трябва да сме в състояние съзнателно да участваме в целия процес.

Ничие участие не трябва да бъде пренебрегнато

Младите хора и младежките организации играят важна роля за постигането на Целите за устойчиво развитие . Ние имаме опит в работата на местно ниво, но също така имаме възможност да свържем работа си с процеси на национално и световно равнище. Ние предлагаме уникални перспективи и стратегии, които трябва да бъдат представени в органите на международни организации, работни групи и консултации.

За да могат да бъдат  постигнати амбициозните задачи на Целите за устойчиво развитие, младежта трябва да участват в самите цели. В целия процес, особено по отношение на иновациите, лидерството и изпълнението, но също така  в рамките на прегледа, трябва да бъдем признати като заинтересовани страни. За да се даде възможност за участието на младите хора в световен мащаб, Мрежата за постигане на устойчиво развитие(SDSN), откри през 2015 година своя Младежка секция (SDSN Youth). Създаването на SDSN Youth беше важна стъпка, за да се гарантира на младите хора платформа, където да лобират за Целите за устойчиво развитие и да предлагат решения за тяхното постигане.

Макар, че е от решаващо значение, да се осигури на младите хора пространство и ресурси за обмен, като SDSN Youth, трябва да сме сигурни, че това не означава изключване на млади хора от съществуващите вече структури. В момента ръководството на Съвета на SDSN се състои от 116 членове, само един от тях е млад човек. Но младите хора не само отсъстват в SDSN на глобално ниво, но и в повечето от националните SDSN мрежи.

С цел да се насърчи последователна политика, участието на младежките организации в национални комисии за устойчиво развитие трябва да бъде гарантирано, но също така трябва да бъде установено и по-нататъшно засилване на сътрудничеството с министерства и националните статистически служби. Още повече, младежта трябва да участва в създаването на Европейски форум за устойчиво развитие на гражданското общество, както е предложено от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), чиято цел е да улесни диалога и комуникацията между европейските институции и организациите на гражданското общество.

Освен това, през 2017 година  ще бъде свикан политически форум за устойчиво развитие на високо равнище (HLPF). Участието на големи групи, като Голямата група за деца и младежи (UNMGCY), в работата на HLPF трябва да се гарантира и те трябва да са в състояние да направят интервенции и препоръки. Но също така държавите членки присъстващи на срещата трябва да включат представители на младежите в техните делегации.

Пътят пред нас

Програмата за устойчиво развитие до 2030 година трябва да бъде отворена, включително за участие, и прозрачна за всички хора и най-важното е, че предаването на информация трябва да бъде подкрепено от всички заинтересовани страни. На младежките организации трябва да се даде пространство, за да изказват своите притеснения и да държат правителства и други участници, отговорни. Прозрачността и отчетността трябва да се гарантират чрез участие в структурите на управлението.

Оригинален текст. 

Материалът е публикуван в UNA News Bulgaria с изричното съгласие на автора.

Превод: Радостина Ивчева[:]