Стъпка към 21 век: Конвенцията за правата на детето в условията на дигиталната реалност

0
653

В началото на март бе приет нов общ коментар към Конвенцията на ООН за правата на детето с поредица законодателни предложения и социални мерки, които да гарантират сигурността на децата в дигиталното пространство.

Макар общият коментар да не е законово обвързващ сам по себе си, то указанията в него целят да онагледят конкретни действия, които държавите, ратифицирали конвенцията, могат да предприемат, за да осигурят адекватна защита на непълнолетните в онлайн-среда. Такава към момента липсва, тъй като самата конвенция е била одобрена през 1989 г, когато дигиталната революция е била едва в зародиш, и по този начин не разглежда теми като онлайн безопасността

Насоките в коментара се позовават на принципите за недискриминация, висшите интереси на детето, уважаване на неговите възгледи, както и правото на живот, оцеляване и развитие.

Принципът за недискриминация

В този контекст недискриминацията например се тълкува не само като реч на омразата и несправедливо отношение, а и като забрана за получаване на предварително филтрирана информация на базата на данните на детето онлайн.

Тези данни не е задължително да бъдат споделени директно от него, а могат да се изведат от поведението му в дигиталното пространство. С натрупаните данни се изгражда психологически профил, а с него се съобразява информацията, която да се представи, респективно подмине.

В общия коментар се призовава държавите да забранят със закон създаването на психологически профил на непълнолетни и филтрирането на информация с комерсиални цели. Освен това, продуктовото позициониране на стоки и услуги следва да бъде разграничено като такова от останалите видове съдържание за максимална прозрачност.

Принципът за висшите интереси на детето

Комитетът по правата на детето приканва държавите към внимание при създраването и актуализирането на закони за дигиталното пространство. Целта е те да не бъдат в ущърб на върховните интереси на непълнолетните. Ако вземем качественото усвояване на учебния материал като такъв, то законодателите следва да определят изключения от по-стриктните регулации за защита на авторското право. Причината е, че подобни ограничения водят до употребата на материали за свободно ползване, които невинаги са налични, достатъчно разнообразни или актуални. 

Правото на живот, оцеляване и развитие

Поради крехката си възраст, децата са особено податливи на различни опасности, включително онлайн. При недостатъчна защита и информираност те могат да бъдат манипулирани, изнудвани и дори скланяни към действия против волята им, в това число и от сексуално естество. Оттук следва да бъдат гласувани закони, привеждащи под наказателна отговорност лицата, извършили този вид престъпления.

Същевременно е необходимо да се гарантира достъпа на деца жертви до специалисти, които да подпомогнат преодоляването на потенциални травми и нормалното им развитие в психологичен и емоционален план. 

Не на последно място, държавите трябва да следят какви са ефектите на технологиите върху умственото, емоционалното и общественото развитие на децата в ранна възраст и при необходимост да въвеждат регулации върху тяхната употреба.

Принципът за уважаване на възгледите на детето

Като място за обмен на информация, дигиталното пространство предоставя платформа на децата да изразят своето мнение и възможността то да бъде чуто. Изхождайки от това, коментарът призовава държавите, ратифицирали конвенцията, да повишат информираността на децата относно тези възможности, да улеснят достъпа им до онлайн средите, както и да ги научат да излагат и защитават своите позиции по подобаващ начин. С други думи, те следва да им предадат знания как да изразяват своята позиция, насърчавайки създаването на будно гражданско общество в дигиталния свят.

Също така е желателно държавите да се допитват директно до децата за това какви са техните нужди и да вземат под внимание техните възгледи в създаването и следването на дигиталните си политики. Общият коментар към Конвенцията сам по себе си е пример за това, тъй като за неговото разработване са изслушани над 700 деца от целия свят.

План за действие

В основната си част, предписанията, записани в общия коментар, призовават държавите към законодателна инициатива, която да защити правата на детето в дигиталното пространство. Тя се изразява в поставянето на бизнеса под наказателна отговорност, когато използва данни на непълнолетни лица за комерсиални цели, провеждането на информационни кампании и обучения за деца, родители и социални работници, достъп до специалисти за жертви на киберпрестъпления, както и по-добра цялостна защита на техните данни онлайн. 

Комитетът по правата на детето си поставя за цел с подобни препоръки да изгради рамка, която да предостави защита на децата не само във физическия, но и в съвременния  дигитален свят.

Материала изготви: Пламен Дерменджиев

Източници: OHCHR