Представителства на международни организации в България

Възможности за работа за завършилите висше образование българи

Въпреки че повечето българи са добре запознати с присъединяването на страната ни към Европейския съюз през 2007 г. и поне са чували за наличието на служби на ЕС в София, сравнително малко са тези, които са напълно наясно с факта, че в България има много други междуправителствени организации (МПО). Понастоящем поне 11 организации поддържат присъствие в България чрез офиси на представителства или чрез напълно функциониращи представителства. Това са предимно автономни ведомства. Понякога те са интегрирани и в българските държавни служби.

Освен че работят с българските държавни служби и неправителствени организации, тези междуправителствени организации предлагат и интересни възможности за работа на младежи както в България, така и в чужбина.

Повечето от възможностите за работа изискват перфектно владеене на английски език, в идеалния случай придружено със свободно владеене на поне още един език като испански, френски или руски. Освен това тези организации обикновено предпочитат кандидати, които са специализирани в един от секторите на дейност на съответната организация, а не изучавали само по-общи дисциплини като международни отношения, например. Едно идеално съчетание от университетски предмети е международни отношения плюс специализация в определен сектор, като обществено здравеопазване, развитие на частния сектор, областта на образованието или управление на държавния сектор. Предишен професионален опит в международна НПО е добре дошъл, както и да сте живели и работили в друга държава поне една година.

Списък на представителства на МПО в България

Започваме този списък с организацията, която от 2020 г. е в полезрението на медиите заради „новия коронавирус“: СЗО.

Световната здравна организация (СЗО) си сътрудничи активно с българското министерство на здравеопазването в опитите да се сведе до минимум разпространението на вируса и да се предоставят съвети за лечението на пациентите. Тя работи по този въпрос и в световен мащаб.

Световна здравна организация СЗО

Представителството на СЗО в България е учредено през 1990 г. Организацията се стреми да подобрява здравния сектор чрез изготвяне на насоки и стандарти в здравната помощ, изграждане на партньорства и подписване на споразумения с местни институции, както и работи да гарантира, че в кризисни ситуации ще има координиране на мерките, взети на всички нива.

Основните предизвикателства, върху които СЗО се фокусира през следващите 5 години, са свързани с психичното здраве. Друг важен приоритет е използването на технологиите за осигуряване на по-широк достъп до здравеопазване. Чрез кампаниите за имунизация СЗО се стреми да намали неравнопоставеността в обхвата на ваксинация между държавите и в самите страни, наред с други фактори, вследствие на пандемията от COVID. Борбата за развиване на по-здравословни навици и поведение също е важна тема, върху която екипът на организацията работи глобално.

СЗО понякога наема служители в административни отдели, но най-вече това са експерти за високо квалифицирани медицински и технически дейности. Някои служители са установени в София, но повечето работят в Женева и в регионалните центрове на СЗО по света.

Всеки ден от 9:00 до 17:30 ч., можете да се свържете със СЗО – ТУК

Адрес: Национален център за обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15, етаж 5, офис 26, София, България, 1431

Тел.: +359 2 851 08 89

Световната банка – СБ

Офисът на Световната банка в България е открит преди 30 години.

Офисът на СБ в България отговаря за инвестициите на банката в проекти, които, наред с много други неща, имат за цел да насърчат ефективното сътрудничество между местните институции при предоставянето на обществени услуги, за да се намали разликата между богати и бедни и да се елиминира бедността.

България е ангажирала Световната банка в определени области на  програмата си за развитие. Например NextGenerationEU е проект, който работи за една по-зелена Европа, включително за подобряване на качеството на водата, околната среда, преминаване към по-широко използване на технологиите за един по-устойчив свят, подобряване на психичното здраве за всички, както и чрез подкрепа на туризма, културата и изкуството.

Наскоро Банката увеличи броя на служителите си в представителството си в София с няколко десетки души за създаването на регионален отдел за корпоративна подкрепа, фокусиран върху ИТ услугите. Банката продължава да наема висококвалифицирани ИТ специалисти в България. Конкуренцията за повечето работни места в Банката е голяма, като за всяко свободно място кандидатстват по няколко хиляди души.

Повече информация за дейността на организацията, можете да следите ТУК, а по телефон, можете да се свържете от 9:00 до 18:00 ч. всеки делничен ден.

Адрес: Advance Business Center, улица „Самара“ №2, 1715 София

Тел.: +359 2 969 72 29

Детският фонд на ООН – УНИЦЕФ

УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН и работи в 190 страни и територии вече повече от 70 години. Приоритет на УНИЦЕФ е да гарантира правата и благосъстоянието на децата и юношите. Това включва тяхното здраве и развитие, образование, живота им след откъсване от семейната им среда, елиминирането на насилието срещу деца, подкрепата за децата, участващи в досъдебни производства, и по-добрата съдба на децата бежанци и мигранти.

Работното време е от 9:00 до 18:00 ч. в четвъртък и от 9:00 до 15:00 ч. в петък. Вижте повече ТУК

Адрес: гр. София 1504, бул. Княз Александър Дондуков 87

Tел.: +359 2 969 62 08; +359 2 969 62 01

Върховният комисар на ООН за бежанците – ВКБООН

Представителството на ВКБООН в България е създадено през 1993 г. Мисията на ВКБООН е да спасява животи, като осигурява закрила за бежанците чрез правни и психологически услуги. Друга част от работата им е да създават безопасен достъп до образование и работа за хората, пострадали вследствие на международните конфликти.

Кризата в Украйна е основен фокус за работата на организацията в момента. Важна задача на ВКБООН е да информира и ангажира българското общество, така че да създава здравословна среда на толерантност и уважение към правата на бежанците.

Организацията работи всеки ден от 9:00 до 18:00 ч. Вижте повече ТУК

Адрес: Площад „Позитано“ №2, сграда Perform Business Center, етаж 6, 1000 София, България
Тел.: +359 2 980 24 53 / 54

Службата за борба с наркотиците и престъпността на ООН – СНПООН

Службата поддържа проектен офис в София за координиране на регионални дейности, насочени към намаляване на трафика на наркотици и предотвратяване на престъпността.

Основните теми, с които се занимава службата, са борба с корупцията, реформи в затворническата система и предотвратяване на престъпността, превенция на разпространението на наркотични средства, лечение на зависимости, предотвратяване на тероризма както и трафика на хора и емигранти.

Адрес: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов №15, ет. 8, стая 20 и 22
Тел.: 02 831 30 79, 02 832 61 37

Фондът на ООН за населението (ФНООН) е агенцията на ООН за сексуално и репродуктивно здраве. Mисията й е да създаде безопасни условия за бременността и да се увери, че е реализирано разгръщането на потенциала на всеки млад човек. Друга важна цел е да насърчава равенството между половете и да дава възможност на жените, момичетата и младите хора да поемат контрол над телата и бъдещето си.

Международният валутен фонд (МВФ) има мисия в страната, като провежда редовни консултации, координация и взаимодействие с Министерството на финансите, както и с Групата на Световната банка.

Тел: +359 2 9145 15 09; +359 889 30 90 96

Работното време е от 9:00 до 17:30 ч.

Международната организация на труда (МОТ) се занимава с международните трудови норми и достоен труд за всички. Основните цели на МОТ са да насърчава социално-икономическия прогрес, да повишава стандарта на живот и да подобрява условията на труд чрез защита на социалните и икономическите права на човека.

Програма за развитие на ООН

Представителството на ПРООН в България е създадено през 1992 г. Освен общата си хоризонтална подкрепа за социално и икономическо развитие, в България ПРООН се фокусира и върху въпроси, свързани с околната среда, като например деградацията на почвите, както и върху човешкото развитие.

Международната организация по миграция (МОМ), която си сътрудничи тясно със специализираните организации и агенции на ООН, има своя мисия в България, която включва управление на миграцията, реакция при кризи, международно сътрудничество и работа по Глобалния пакт за миграцията. Организацията съдейства за връщането в страните им на произход на някои категории лица.

Адрес: гр. София, ул. „Цар Асен” № 77, 1463

Тел.:+ 359 2 939 47 74

Организации, свързани с дейностите на ООН

Организацията на обединените нации получава подкрепа от редица неправителствени организации, които като такива не са част от системата на ООН, но си сътрудничат тясно с нейните структури.

Българска мрежа на глобалния договор – UN Global Compact

Глобалният договор е платформа за обмен на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализирани организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени организации и профсъюзи за насърчаване на корпоративната социална отговорност и етичните бизнес стандарти. Мрежата на Глобалния договор в България функционира в рамките на Глобалната мрежа от 2011 г. насам. Българската мрежа обединява компании, които са разработили проекти с обществена значимост, оказващи положително въздействие върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Адрес: София 1407, България
ул. „Филип Кутев“ 1

Тел: +359 2 42 82 015 ; +359 882 173 188

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (ЮНЕСКО) е открит през 2012 г. Основната му мисия е да допринася за опазването на нематериалното културно наследство на страните от региона. Повече за мисията и целите на Центъра можете да прочетете ТУК.

Адрес: Регионален център ЮНЕСКО, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев“ №7, София, България

Тел: +359 2 444 21 03

ДООНБ

Дружеството на ООН в България работи в полза на обществото от 1948 г. насам. Организацията е създадена в подкрепа на членството на България в Организацията на обединените нации, което започва през 1955 г. Чрез своята дейност Дружеството на ООН в България осъществява и популяризира идеите, принципите и решенията на Организацията на обединените нации. Някои от основните области на работа на организацията включват обучение по права на човека, популяризиране на Целите за устойчиво развитие на ООН, дискусии и публикации по глобални въпроси и др.

Адрес: гр. София, бул. “Ал. Дондуков“ 67

Телефон: 02/9434318

България е добре обслужвана както от наличие на международни организации, така и от временни, предимно проектни мисии. В момента обаче не се прави достатъчно за информиране на широката българска общественост за работата на тези организации, което от своя страна води до това, че добре квалифицираните български университетски възпитаници не знаят достатъчно за свободните работни места, предлагани от тези организации. Кариерните центрове на българските университети несъмнено ще се опитат да подобрят осведомеността за тези възможности за международна заетост, особено след като България не е достатъчно представена сред състава на няколко междуправителствени организации.

Материала изготвиха: д-р Люсиен Питърс и Кристин Красимирова

Д-р Питърс е бивш член на администрацията на Европейския парламент и служител на СЗО, МВФ и Световната банка.
Кристин Красимирова е възпитаник на УНСС, директор и главен редактор на UNA News Bulgaria (2019-2022).

Принос към тази статия:

Камелия Григорова, Мариян Карагьозов, Мария Стоянова и Христина Стоянова

Източници