Зеленият и цифров преход, който заплашва да увеличи различията между регионите в ЕС

0
466

Намаляването на различията между регионите винаги е било основна политическа амбиция на Европейския съюз и политиката на сближаване е основното средство за постигане на тази цел. Понастоящем Европа преминава през цифров и зелен преход, който драстично променя европейската икономика. Доколко регионите са подготвени да се възползват от двойния преход? И как ще повлияе това на сближаването на регионите в Европа? Нашето ново проучване, „Бъдещето на сближаването на ЕС: ефектите от двойния преход върху различията сред европейските региони“ установи, че екологизирането и цифровизацията на икономиката вероятно ще задълбочат различията между богатите и бедните региони в Европа.

Структурните промени, които ще последват от цифровизацията и екологизирането на Европейския съюз ще бъдат различни в различните европейски региони, като могат да преначертаят познатия ни икономически пейзаж на ЕС.

Двойният преход ще предостави нови възможности за някои региони, докато други ще се изправят пред големи предизвикателства, за да се приспособят.

За да изясни бъдещето на регионалния растеж и сближаването в ЕС, в проучването се представят нови данни за 230 района от категория NUTS-2 относно общия им потенциал за растеж и готовността им да се справят със специфичните възможности и предизвикателства, свързани с цифровизацията и екологизирането на техните икономики.

Нашето проучване, подготвено в сътрудничество с Виенския институт за международни икономически изследвания, използва система за оценяване, на базата на 14 ключови фактора, които определят растежа в средносрочен план в резултат на двойния преход.

Цифровият и екологичният преход ще засилят още повече различията в потенциала за растеж на регионите в ЕС

Отправна точка на проучването е оценка на потенциала за общ икономически растеж. Регионите в Източна Европа, които са имали удължени периоди на икономически растеж през последните десетилетия, имат по-лоша перспектива за бъдещия си потенциален растеж, тъй като показват по-ниски резултати в ключови фактори за растеж, например висококвалифицирана работна ръка, инвестиции или иновации. Заедно с регионите в Южна Европа, които вече са изпитали икономически застой, бъдещият им потенциал за растеж изостава от този на региони в Западна и Северна Европа.

В допълнение регионите в ЕС са подготвени в различна степен да се възползват от ползите или да се справят с разходите за цифровизацията и екологизирането на техните икономики. Например региони с висока производителност на труда, добър достъп до интернет и експертно равнище на бизнеса са готови да извлекат повече ползи от цифровизираната икономика.

Други региони са по-добре подготвени да намалят въглеродния дял в индустриалното си производство, транспортния сектор и жилищния фонд. Някои региони могат да се справят и с двата прехода, но много от тях не са особено готови и за двата.

Проучването оценява как двойният преход може да промени изгледите за бъдещо икономическо развитие. В него се констатира, че градовете и метрополиите, където се специализира предимно в услуги с интензивно използване на знания, показват висока степен на готовност за цифровия и екологичния преход, както и висок общ потенциал за растеж.

Тези региони най-вероятно ще излязат напред по време на двойния преход. Това са Лисабон, Берлин, Братислава, Будапеща, Варшава, Прага, Стокхолм и Кьолн, но също така и региони около алпийската област в сърцевината на Европа.

Проучването също така показва, че селските и селскостопанските райони в Испания, Гърция, Южна Италия и Румъния, и добивните региони в Полша и Словакия показват ниски нива на цифрова и екологична готовност и нисък потенциал за общ растеж. Тези региони най-вероятно ще изостанат още повече в резултат на двойния преход.

Бъдещата политика на сближаване на ЕС трябва да противодейства на агломерационния натиск от двойния преход

Като цяло проучването посочва, че региони с по-висок БВП на глава на населението днес имат по-голям потенциал за икономически растеж на прага на двойния преход. За сравнение, регионите с по-нисък БВП на глава от населението са по-склонни към застой в икономическото си развитие. По този начин регионите със силна икономика ще продължат да се развиват, докато тези със слаба икономика ще изостават още повече.

Ето защо двойният преход може да доведе до икономически различия сред европейските региони. Това налага да се предприемат действия за по-добро адаптиране на бъдещата политика на сближаване на ЕС към новите предизвикателства на промяната, породени от двойния преход. Ако мерките не са съобразени със специфичните за регионите предизвикателства на прехода, цифровизацията и екологизирането на европейската икономика могат да се окажат в противоречие с общите цели за икономическо сближаване в Европа.

Превод: Таня Станкова

Източник: BertelsmannStiftung