Образование за момичетата в Африка

0
2564

2

UN Photo

Инициативата на ООН за образование на момичета (UNGEI) е платформа, партнираща си с развиващи се страни по света и целяща равенство между половете в образователната система. Доказано е, че за образованите момичета е по-малко вероятно да се омъжат и да имат деца в ранна възраст,  както и че това увеличава шансовете им  за прилична работа и намалява разликите в заплащането между двата пола. Платформата работи най-вече в африканските държави, като различните показатели в тях силно варират.

В Кения партньорството с UNGEI започва през 2004 г., като целите са да координира и насърчава образователни дейности за момичета. Партньорските срещи дават възможност за споделяне на информация и застъпничество за образованието на момичетата. В страната има над 40 племенни групи, включващи различни култури, религии, традиции, обичаи и езици. Обединяването на тези групи продължава да бъде предизвикателство, но днес страната е успяла да изгради силни основи за премахване на пречките пред образованието.

Основните бариери пред образованието за момичета в региона са извънредни климатични ситуации, детски труд, религиозни и културни традиции за предпочитание към облагодетелстване на момчетата, номадски племена с нисък процент на посещаемост на училища.

Въвеждането на безплатно основно образование  значително е увеличило дела на момичетата в училищата.  Днес 93% от населението на възраст между 15 и 24 години е грамотно ( 94% от  момичетата и 92% от момчетата), като 74% от децата посещават начални училища. Въпреки че Кения е постигнала равнопоставеност на половете на национално ниво, все още съществуват големи  неравенства в номадските райони, където делът на момичетата в начално и основно образование е изключително нисък.

В средно образовани продължават едва 41% от населението, като над 30% от момичетата се женят на възраст под 18 години.

Мали е западноафриканска държава с население от 13 милиона души, повече от половината от които са под 18-годишна възраст. Страната е силно зависима от международна помощ, а селскостопанският сектор е изключително уязвим към климатичните промени.

В Мали има много бариери пред образованието за момичета. Голяма част от домовете в малки села и махали са отдалечени от училища. Освен това жените традиционни са възприемани като съпруги и майки и в следствие на детски бракове (почти 67% от момичетата се женят преди да навършат 18 години), те прекъсват образованието си. Грамотни са едва 34% от момичетата, като за сравнение при момчетата между 15 и 24 години, процентът е 56. Едва 55% от момичетата започват училище, а само 24% продължават със средно образование.

Визията на UNGEI е „свят, в който всички момичета и момчета имат достъп до качествено образование, за да реализират пълния си потенциал и да допринесат за трансформиране на обществата, така че равенството между половете да бъде реалност“. Образованието е приоритет на ООН за устойчиво развитие в Африка, въпреки различията между страните в континента. Премахването на всички бариери пред образованието е първата стъпка за достигането до заветната цел.

Източник: UNGEI, UNESCO 

Изготвил: Деница Георгиева