Заключително събитие по проект „Дневен ред за София 2030“

0
1278

На 7 ноември от 18 часа в Топлоцентралата, град София ще се проведе заключителното събитие по проект „София 2030 – Мониторингов доклад за изпълнение на Цел 11 от Целите на ООН за устойчиво развитие в град София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Дружество за ООН в България в партньорство с ОП „СОФИЯПЛАН“.

По време на събитието ще бъде представен финалният мониторингов доклад с оценка на изпълнението на ЦУР 11 за град София. Това е глобалната цел, която директно насочва внимание към създаването на устойчиви градове и общности. Заложената по проекта цел на доклада е да направи преглед на глобални и европейски инициативи за постигането на устойчиво развитие в градовете според рамката на ООН, като същевременно илюстрира напредъка на Столична община в тази посока по 11 индикатора.

Анализираните в доклада 11 индикатора са избрани на базата на дискусията по време на проведената на 29 септември кръгла маса, събрала експерти по устойчиво развитие от общински институции, гражданския и академичен сектор, ангажирани с изпълнението на задачи, близки до индикаторите по ЦУР 11. Участниците обсъждаха теми в четири групи: хората и техните жилища, енергия и транспорт, околна среда, управление на устойчивото развитие. Избраните индикатори са използвани за анализ и оценка на град София и присъстват във финалния доклад по проекта.

Заглавието на доклада, Дневен ред за София 2030, е перифраза на приетия през 2015 г. в Ню Йорк Дневен ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 година, с идеята да подтикне заинтересованите лица в Столична община към действия за адаптирането на глобалната цели за устойчиво развитие към потребностите на доброто управление на града. Това е добре интегрирана програма, насочена към хората, които да могат да осъществят потенциала си в условия на достойнство и равенство и в здравословна околна среда; към планетата, защитена от замърсяване и неустойчиво потребление, включително чрез предприемане на спешни действия в отговор на изменението на климата; към благоденствието и просперитета, постигани в хармония с природата; към мирни, справедливи и приобщаващи общества, свободни от страх и насилие; към партньорство, насочено по-конкретно към потребностите на най-бедните и най-уязвимите.