Глобалното състояние на демокрацията през 2021 г.

0
381

В доклад, озаглавен „Глобалното състояние на демокрацията 2021: изграждане на устойчивост по време на пандемия”, публикуван от Международния институт за демокрация и изборна помощ  (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) се анализира глобалното състояние на демокрацията през 2021 г. 

Докладът касифицира страните в света в три основни групи режими: демократични, хибридни и авторитарни режими. Хибридните и авторитарните режими се класифицират като недемократични. 

За да бъде една страна класифицирана като демокрация, в нея трябва да се провеждат плуралистични избори, в които опозицията има реален шанс да придобие властта.  Демокрациите могат да бъдат в състояние на упадък, крехки и податливи на демократичните промени във времето. 

Основни факти и констатации

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Броят на страните, които се движат в посока към авторитарен режим през 2020 г. превъзхожда тези, които отиват в демократична посока. Демократично избрани правителства предприемат все повече авторитарни мерки на управление. 

Авторитаризмът се задълбочава в недемократичните режими.

Проверка на жизнеността на демокрацията

Сред предизвикателствата, пред които са изправени демокрациите, са тенденцията към увеличаващ се брой недемократични режими, както и авторитарните тенденции в крехките демокрации. Предложени са и възможности за подобрение на състоянието на демокрацията чрез модернизация и адаптация към съвременните нужди; подкрепа и сътрудничество с развиващия се граждански активизъм; международна подкрепа за демократизиращите се страни.

Съставителите на доклада оценяват представянето на държавите при провеждането на честни избори, степента, до която политическите партии могат да действат свободно, и степента, до която вземането на властта се решава чрез избори. Тази категория е съвкупност от четири подкатегории: честни избори, всеобщо избирателно право, свободни политически партии и правителство, което идва на власт чрез избори. 

Основни права

Категорията за фундаменталните права обобщава оценките от три подкатегории: достъп до правосъдие, граждански свободи и социални права и равенство. Измерва  се справедливия и равен достъп до правосъдие, степента, до която се зачитат гражданските свободи (на изразяване или на движение) и степента, до която държавите предлагат на своите граждани основно благоденствие и политическо равенство. 

Дезинформацията се превърна в определящ проблем на политиката в наше време със социалните медии и онлайн комуникациите, които експоненциално засилиха нейното въздействие и обхват. Положени са основите на регулацията в интернет платформите и чрез правителственото законодателство.

Правителствата намират за необходимо да ограничат свободата на движение с цел овладяване на разпространението на Covid-19. По-голямата част от мерките за ранно ограничаване на правителствата – през март 2020 г. – бяха в контекста на законово определени спешни законови реакции, позволяващи на правителствата временно да ограничават правата по начини, които поддържат върховенството на закона.

Механизми за баланс и контрол на властта

Тази категория обобщава оценките от три подкатегории: Ефективен парламент, Съдебна независимост и плурализъм на медиите. Той измерва степента, до която парламентът контролира изпълнителната власт, както и дали съдилищата са независими и дали медиите са разнообразни и критични към правителството, без да бъдат наказани за това.

Броят на страните с отслабваща съдебна независимост започна да нараства през 2009 г. и оттогава достигна и остана на исторически връх. Политически лидери, които искат да концентрират властта в ръцете на своите партии често се стремят да приложат реформи, които им позволяват да управляват само с минимален контрол от страна на другите власти. В световен мащаб свободата на медиите е в упадък.

Безпристрастна администрация

Безпристрастната администрация е съвкупност от две подкатегории: липса на корупция и предвидимо правоприлагане. Всъщност много от протестите по света, преди и по време на пандемията, бяха подхранвани от неудовлетвореност на гражданите от широкомащабна правителствена корупция (например България, Хаити, Ирак, Ливан и Тунис). Корупцията представлява заплаха за легитимността както на демокрациите, така и на недемократичните режими. 

Ангажирано участие

 Ангажираното участие се състои от четири подкатегории – Участие на гражданското общество, Участие в изборите, Пряка демокрация и Местна демокрация. Подкатегориите измерват участието на гражданите в организации на гражданското общество и в избори, както и наличието на инструменти за пряка демокрация, достъпни за гражданите, както и степента, до която местните избори са свободни.

Заключение: Бъдещето на демокрацията и уроци за бъдещи кризи

Демокрацията се намира на кръстопът. От една страна, набиращият все повече популярност авторитарен свят подлага на риск съществуването на демократичните норми и управление. От друга страна, има надежда, заради иновациите и реформите, тъй като много правителства и граждани осъзнават необходимостта демокрацията се адаптира и съживи за новото поколение. 

Политически препоръки 

Предложенията са групирани в няколко разделя. В „Неравенство“ се дават препоръки за националните и местни правителства и политическите партии как да осигурят демократичните права на маргинализираните групи от обществото. Раздел „Корупция“ залага на поделената отговорност между правителство, гражданско общество и медиите за прекратяването на порочните практики и възвръщането на общественото доверие в правителствената система.

„Устойчивостта на околната среда“ обръща внимание върху залагане на природозащитни елементи в демократичните системи. Политическите институции трябва да се модернизират спрямо нуждите на гражданитеот 21-ви век. Избирателните процедури трябва да бъдат прозрачни. Законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва взамино да се контролират, за да се избегне накърняване на фундаменталните права и свободи. Независимите журналисти и плурализма в медиите трябва да бъдат подпомагани от обществения сектор чрез финансиране или въвеждане на ново законодателство.

Източници: International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Автор: Магдалена Властанова

Редакция: Мариян Карагьозов