Днес започва форумът „Поколение на равенството“

0
830

Форумът „Поколение на равенството“ е глобална инициатива, посветена на равенството между половете, в която участват представители на гражданското общество и младите хора, организирано от ООН жени и правителствата на Мексико и Франция.

Форумът стартира в рамките на процеса за преглед Пекин + 25, който се проведе от март 2019 г. до септември 2020 г. Целите му са основно две: (а) Изграждане на засилено движение за равенство между половете и (б) създаване на коалиции за действие, които включват много заинтересовани страни, които ще стимулират публични и частни инвестиции на високо ниво и политическо ръководство от различни актьори през следващите пет години.

Повече от 25 години след провеждането в Пекин на историческата четвърта Световна конференция за положението на жените и приетата Пекинска декларация и Платформа за действие, които съставят най-пълна основа за разширяване правата и възможностите на жените и обезпечаването на равенство на половете, Форумът ще отчете извършената работа и ще набележи програма за конкретни действия, за да се реализира равенство на половете до 2030 година в рамките на безпрецедентна междупоколенческа кампания „Поколение на равенството: в защита на правата на жените и равното бъдеще“.

Тази инициатива ще се разгърне в целия свят в реално време с помощта на технологии, обезпечаващи максимално участие. Форумът ще започне в Мексико Сити на 29 -31 март 2021 г. и ще завърши в Париж през юни 2021 г. Като глобален публичен разговор за неотложните действия и отговорности, Форумът ще отбележи силата на правозащитните действия на жените, феминистката солидарност и лидерството на младите хора при достигането на трансформиращи промени. Ще определи програма за конкретни действия за постигане на равенство между половете до 2030 г.

Форумът ще позволи да се подчертае силата на мобилизацията и солидарността в защита на правата на жените, ще стимулира участието на младите хора за осъществяване на дълбоки преобразования. По време на форума ще се осигури пряка връзка с другите региони на света чрез интерактивни сеанси, за да се постигне максимална въвлеченост.

Във Форума ще участват различни заинтересовани страни – гражданско общество, правителства, бизнес, градове, парламенти, профсъюзи, медии и други – като се фокусира върху партньорствата между поколенията.

Коалиции за действие на Форума „Поколение на равенството: курс към постигане на конкретни резултати“

Ще бъдат сформирани многостранни коалиции за действие. Коалициите ще обединяват правителства, гражданското общество и частния сектор с цел да се катализират общи действия, да се предизвикват глобални и местни разговори между поколенията, да се стимулира увеличението на публични и частни инвестиции. Въз основа на принципите на правата на човека и чрез базиран на данни процес на консултации с международни феминистки групи, местни активистки организации, правителства и други партньори, избраните теми на коалициите за действие за равенство между поколенията са:

• Базирано на пола насилие
Икономическа справедливост и права
• Правото да се разпореждат със своето тяло сексуално и репродуктивно здраве и права
• Дейност на жените в защита на климатичната справедливост
• Технологии и иновации за равенство на половете
• Феминистки движения и лидерство

Тези теми са определени от „ООН-жени“ в тясно сътрудничество с гражданското общество, Мексико и Франция. Всяка коалиция за действие ще предложи набор от конкретни, амбициозни и незабавни действия в периода 2020-2025 г., за да окаже осезаемо въздействие върху равенството между половете и човешките права на момичетата и жените. Те ще осигурят финансиране за тази програма, за да се преодолеят системните пропуски в ресурсите, които досега са възпрепятствали въздействието

В резултат на всичко това би трябвало да има осезаем напредък към равенството между половете по време на Десетилетието на действие на ООН (2020-2030) за постигане на Целите за устойчиво развитие.

Договор за жените, мира и сигурността и хуманитарните действия

В допълнение, през юли 2020 г. Форумът „Поколение на равенството“ обяви разработването на Договор за жените, мира и сигурността и хуманитарните действия,  насочен към насърчаване на изпълнението на съществуващите ангажименти по отношение на жените, мира и сигурността и хуманитарните действия. Като част от Форума за равенство между поколенията и в чест на 25-годишнината от Пекинската декларация и платформа за действие и 20-годишнината от Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, в края на октомври 2020 г. се проведе виртуално събитие на високо равнище, което обяви членовете на борда и поддръжниците на този договор.

Договорът ще засили координацията между съществуващите инициативи и партньорства, за да гарантира, че жените и младите са в центъра на мира, сигурността и хуманитарните действия. Договорът ще допълни и ще установи полезни взаимодействия с шестте коалиции за действие за равенство между поколенията за постигане на равенство между половете и правата на жените в ключови тематични области, свързани с мира, сигурността и хуманитарните действия.

Концепцията за договора можете да видите ТУК

 

Младежка група за Поколение на равенството

Младежката работна група за „Поколение на равенството“ насочва усилията за поставяне на младите хора в центъра на процеса Пекин + 25. Работната група гарантира, че младите хора са двигатели на тези галванизиращи моменти и допринасят за всички етапи от кампанията за утвърждаване на Поколение на равенството.

            Разработена е пътна карта за младежкото пътуване до Поколение на равенството. Тя е създадена в сътрудничество между момичета, млади хора, агенции на ООН и неправителствени организации и очертава моментите и възможностите, когато младите хора и подрастващите да влияя и водет този процес. Повече можете да научите ТУК. Можете да следите процеса в социалните мрежи:

Twitter: @Beijing25Youth

Instagram: @beijing25youth

Facebook: @Beijing+25 Youth Task Force

 

Публикацията е по проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Проектът не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието му, както и това на публикацията.