Проект анализира устойчивата градска среда в София

0
310
Снимка: Десислава Кулелиева

„София 2030 – Мониторингов доклад за изпълнение на Цел 11 от Целите на ООН за устойчиво развитие в град София“

В градовете живее по-голямата част от населението в Европа и те имат решаваща роля за постигането на целите на ООН за устойчивост. Градовете са сложна система от взаимодействия между общностите и околната среда, един непрекъснато развиващ се организъм. Именно затова в постигането на критериите за устойчиво развитие на ООН до 2030, градовете и тяхната инфраструктура е важно да направят необходимия преход към градска устойчивост: от създаването на повече зелени пространства до улеснена градска свързаност.

Според  данни от анализа на „Програма за София“, Столична община има проблеми в транспортните маршрути извън центъра, висока гъстота на населението в някои части на града, лоши екологични условия в северните части и ниска енергийна ефективност на жилищата. Общинската администрация, бизнесът и неправителственият сектор се нуждаят от подкрепа за интегриране на политики от глобалното към локалното, повишаване на капацитета за оценка на напредъка, ползвайки разнообразие от публични данни.

Проект „София 2030 – Мониторингов доклад за изпълнение на Цел 11 от Целите на ООН за устойчиво развитие в град София“ има за цел да им предложи информация за множество европейски инициативи и инструменти в подкрепа на градовете в рамките на политиката на сближаване в ЕС.

Крайната цел на проекта е изготвяне на инструмент за наблюдение и осъществяване на европейската публична политика на местно ниво по изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент върху качеството на въздуха и към повишаване на ангажираността на гражданите да опазват околната среда и климатичните промени. Ще бъдат представени и взаимовръзките между ЦУР11 и останалите цели в Дневен ред 2030 на ООН.

Като част от проекта се подготвя кръгла маса „Дневен ред 2030 за София“ с участието на експерти по устойчиво развитие. В резултат от тази дейност ще бъдат уточнени най-подходящите за стратегическото планиране и управление на столичния град индикатори, адаптирани съобразно индикаторите на ЦУР11 в европейски и национален контекст. Документът ще стане част от мониторинговия доклад – краен продукт по проекта.

Докладът ще представи най-преобразуващите действия и постигнатите постижения, също така ще подчертае областите, в които са необходими най-спешни действия, за да стане градът по-устойчив икономически, социално и екологично.

Проектът ще завърши със заключително събитие през ноември, на което ще бъде публично представен мониторинговият доклад пред заинтересованите страни.

Очаква се с този проект да се провокира интерес към периодично изработване на Доброволен местен преглед за изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие, който е широко прилаган инструмент за комуникация със света.

 *Проект „София 2030 – Мониторингов доклад за изпълнение на Цел 11 от Целите на ООН за устойчиво развитие в град София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Дружество за ООН в България и в партньорство с ОП „Софияплан“